Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemerschap in het  onderwijs.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemerschap in het  onderwijs.  Daarvoor hebben ze het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen opgesteld. Dit actieprogramma is gericht op de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden, houding en ondernemerschap binnen het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om het onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.

Om dit te onderbouwen hebben ze de whitepaper “Ondernemend onderwijs, uitgangspunt voor het onderwijs van de toekomst” geschreven. Hierin leest u onderstaande kenmerken voor ondernemend onderwijs en de aanbevelingen vanuit ondernemend onderwijs aan het Platform Onderwijs 2032. Een visie op toekomstgericht funderend onderwijs.

LE-Network biedt simulatiespelen aan gericht op ondernemend onderwijs. In de simulatiespelen worden deelnemers uitgedaagd, ervaren ze door te doen, nemen ze hun eigen beslissingen, moeten ze fouten maken. Met het lesprogramma van LE-Network biedt ook mogelijkheden tot bedrijfsbezoeken en gastcolleges rondom het gekozen thema.

En ontwikkelt al meer dan 15 jaar rollenspel-simulaties hiervoor, immers: “al doende leert men”.

KENMERKEN ONDERNEMEND ONDERWIJS

De manier waarop ondernemend onderwijs wordt ingevuld, kan variëren. Belangrijke onderscheidende kernmerken van deze vorm van onderwijs zijn:

  • Uitdagend. Leerlingen worden uitgedaagd om in actie te komen. Ze leren door te doen. Het runnen van een eigen onderneming of project en de feedback daarop zorgt voor ervaringen die beklijven.

  • Ervaringsgericht. Het opdoen van ervaringen, op het reflecteren op die ervaringen en het kunnen analyseren en het abstraheren daarvan zodat de ervaringen gekoppeld kunnen worden aan theoretische inzichten of de leerinhoud.

  • Zelfsturend. De leerling leert zelfstandig, oefent invloed uit op de eigen ontwikkeling en neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gekozen doelen. Dat zorgt voor een gevoel van eigenaarschap.

  • Contextrijk. Veelal zijn ondernemers of andere buitenschoolse partners betrokken en zorgen voor een betekenisvolle en levensechte leeromgeving. De opdrachtgever is bijvoorbeeld ‘echt’ of er wordt met ‘echte’ producten gewerkt.

  • Werelds. In ondernemend onderwijs is een substantieel deel opgenomen voor burgerschap, werelden sociale oriëntatie; richtingen die bijdragen aan een duidelijker beeld op de maatschappij en de eigen rol van de leerling daarin.

  • Multidisciplinair. Een opdracht wordt bij voorkeur vanuit verschillende gezichtspunten benaderd, rond bijvoorbeeld een thema als ‘water’ of ‘gezondheid’ kan kennis uit verschillende vakken benut worden.

  • Risicovol. Het ondernemende zit ‘m in het durven risico’s te nemen, de ervaring van ‘falen’ maar dit leren zien als onderdeel van de normale ontwikkeling en als stap op de weg naar een succesvolle uitkomst, product of oplossing.

Bovenstaande kernmerken hebben betekenis voor de onderwijsinhoud en de didactiek en bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van een nieuwe manier van leren en ontwikkelen van vaardigheden.